Ο σύλλογος μας-πληροφορίες

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Σωματείο

«Σύλλογος Ανάδειξης Αρχαιοτήτων, Ιστορίας & Πολιτισμού – Ιεράπετρας»

«ΙΕΡΑΠΥΤΝΑ»

επιδιώκει:

1. Τη συνεργασία της Εκκλησίας, των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού, Παιδείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος κ.ά.), των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων οργανισμών, ιδρυμάτων και σωματείων και των φυσικών ή νομικών προσώπων, των φοιτητών που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, φιλολογική, ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική έρευνα και διαχείριση των αρχαιοτήτων.

2. Τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων, που δραστηριοποιούνται σε συναφή γνωστικά αντικείμενα και πεδία. Τη συμμετοχή, προώθηση και εκτέλεση στην Ελλάδα, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες, Αναπτυξιακών, Ερευνητικών ή άλλων Προγραμμάτων της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλων Κρατικών – Διακρατικών ή Διεθνών Οργανισμών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Προδιαγραφές.

3. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων στους οριζόμενους από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αρχαίους χώρους.

4. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.